ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az adatkezelő adatai

Név: Budapest-Szabadság téri Református Egyház (továbbiakban: adatkezelő), székhely és levelezési cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 2., email: hazateres@hazateres.hu, képviseli: Hegedűs Lóránt Géza lelkész és Király Zoltán főgondnok.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó adatai:

Barion Payment Zrt. (továbbiakban: adatfeldolgozó), cím: 1117, Budapest, Infopart sétány 1. I. ép. 5. em. 5. email.: adatvedelem@barion.com, telefonszám: +36 1 464 7099

II. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy az érintett személyek az adatkezelő egyházközség részére

 • perselypénzt
 • egyházfenntartói járulékot

kívánnak adni, úgy azt a hazateres.hu oldalon keresztül is meg tudják tenni.

Az adomány fenti honlapon történő megadásával az érintett önként hozzájárul ahhoz, hogy a bankkártyás tranzakcióval kapcsolatos pénzügyi adatait az adatkezelés során, az adatfeldolgozó kezelje. A bankkártya adatokat – így a bankkártya tulajdonosa, a bankkártya száma, a tranzakció időpontja – az adatfeldolgozó nem továbbítja az adatkezelő részére, az adatmegőrzés időtartalmára a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv.törvény vonatkozik.

Az adományozó az adományozás során az adatkezelőnek az adomány jellegétől függően adja meg személyes adatait, amennyiben szükséges.

A megadott adatokat az adatkezelő csak az adományok könyvelésének céljából használja.

Cookie-k (Sütik)

A hazateres.hu oldal látogatása során, a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k feladata megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Az érintett személy által kezdeményezett ügyintézés

Az érintett személy – kiemelten a jelen szabályzat IV. pontban foglalt jogaira – online formában kezdeményezhet ügyintézést az adatkezelő oldalán. Az online ügyintézés e-mailben történik, a következő adatokat lehet megadni:

 • név,
 • email cím,
 • tárgy,
 • üzenet tartalma.

Az ügyintézés során rögzített adatokat 60 napig kezeli az adatkezelő. Amennyiben az ügyintézés az érintett személyes adatainak törlésére kezdeményezte, úgy annak megtételét követően az ügyintézéssel kapcsolatos adatok kezelését is meg kell szűntetni.

III. Adattovábbítás

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetőleg amely adatok átadását törvény kötelezően elrendelte, illetőleg amely adatok továbbításához az érintett személy előzetesen hozzájárult.

IV. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

V. Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben az érintett úgy dönt, az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A hatóság székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszáma: 0613911400, Fax száma: 0613911410 Email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu