ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 2., adószám: 19818214-1-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett hazateres.hu gyülekezeti oldal, valamint az ehhez tartozó, hazateres.hu/online-alkalmak adománygyűjtő weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://hazateres.hu) történő jogviszonyokra terjed ki, ahol ez folyamatosan elérhető és letölthető.

1. A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség

A szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hazateres@hazateres.hu

Adószáma: 19818214-1-41

Statisztikai számjele: 19818214 9491 552 01

Telefonszáma: +36 30 71 94 701

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Budapest-Szabadság téri Református Egyházközség (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 2.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021.11.21. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A hazateres.hu weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esik, ezért kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

2.4 Adatkezelési szabályok: a weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://hazateres.hu

3. Adományozás

3.1. Felhasználó a weboldalon történő adományozásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó az adományozás során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. Az adománygyűjtő weboldalon nincsen regisztráció.

4. Termékek, szolgáltatások köre

4.1. Az adománygyűjtő weboldal adományozást tesz lehetővé, a felhasználó által kiválasztott Ft összeggel. Az adományozásért nem kérhető ellenszolgáltatás.

5. Az adományozás menete

5.1. Felhasználó regisztráció nélkül megkezdheti az adományozást. A rendelkezésre álló mezőben adhatja meg az adományozni kívánt összeget. Ezt követően, az ’Adományozás’ gomra kattintva léphet tovább-

5.2. A következő oldalon az adomány jellegétől függően további adatok megadása és/vagy ellenőrzés következik, valamint az áttekintésnél kell jóváhagyni az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató elfogadását.

5.3. Fizetési módok

Bankkártyás fizetés Barionnal: Felhasználónak lehetősége van az adományozandó összeget online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.4. A bankkártyás fizetést követően felhasználó a Barion oldaláról visszairányításra kerül a https://hazateres.hu oldalra, ahol megjelenítjük a bankkártyás fizetési tranzakció eredményét.

6. Az adományozások feldolgozása

6.1. Az adományok a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközséghez érkeznek be.

7. Panaszkezelés rendje

7.1. Honlapunk célja, hogy gyülekezetünk tagjait folyamatosan értesítsük legfrissebb híreinkről, valamint elérhetővé tegyük számukra online alkalmainkat, valamint az online adakozás lehetőségét. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van ennek teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

7.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az adományozó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az adományozónak.

7.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8. Vegyes Rendelkezések

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

8.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató hazateres.hu nevű weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.