Az Index, mint a tisztességes tájékoztatás sírásója – ifj. Hegedűs Loránt közleménye

A tegnapi napon az Index hírportál súlyos aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy „a KDNP alááshatja a horthysta Hegedűs elleni fellépést”, azzal, hogy a Ráday Kollégium Dísztermében tartotta meg Országos Választmányi gyűlését.

1.) A Hazatérés Temploma soha, semmilyen formában, egyetlen alkalommal sem szegte meg az egyházi ingatlanok pártok, vagy politikai mozgalmak részére, hasznosítás céljával történő átengedését tiltó határozatát.

2.) A Dunamelléki Református Egyházkerület – a KDNP nyilatkozata értelmében – viszont bérbe adta központi székházépületének, a Ráday Kollégiumnak a Dísztermét a KDNP Országos Választmányi Gyűlése megtartása céljára.

3.) Nem lesz attól egy egyházi alkalom pártrendezvény, ha azon pártpolitikus felszólal, kivált akkor, ha megszólalási lehetőségét nem pártpropaganda céljára használja fel. A Jobbik országgyűlési képviselője egy szót nem szólt pártjáról, annak programjáról beszédében – kizárólag a gyülekezet- és templomalapító református hithős Kormányzó életútját idézte fel és méltatta – sőt pártja neve el sem hangzott a 2013. november 03-i istentiszteleten történt fel- és lekonferálásakor sem. 

4.) A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Kollégiumának Dísztermében 2013. december 14-én viszont Orbán Viktor és Semjén Zsolt pártelnökök pártjaik választási együttműködésének megerősítését deklarálták ország-világ előtt.
5.) A Hazatérés Temploma székházépületében soha nem lehetett pártlogót, vagy pártzászlót kihelyezni, sőt megakadályoztuk, ha bárki erre kísérletet kívánt volna tenni.
6.) A Ráday Kollégium Dísztermének szószékét 2013. december 14-én a KDNP zászlaja és pártlogója „ékesítette”, onnan szónokolt mindkét pártelnök, sőt Szabó István dunamelléki püspök is, akinek püspöki hivatala szintén ebben az épületben található.
7.) Az egyházi tulajdonú, ill. használatban lévő ingatlanok párt-, vagy politikai mozgalom céljára történő átengedését tiltó zsinati határozat nem tesz különbséget templom, székházépület, konferencia-központ, kollégium stb. között, a tiltás minden egyes ingatlanra vonatkozik. Különbségtétel a megtartani kívánt rendezvény műfaja tekintetében sincs.
8.) Egyházunkban szakrális, kultikus térnek minősül az, ahol rendszeresen istentiszteleteket tartanak, márpedig a Ráday Kollégium Dísztermében az úri szent vacsora sákramentumának kiszolgáltatásával együtt is sor kerül istentiszteleti liturgikus alkalmakra.
9.) A Magyarországi Református Egyház nem tiltotta, mert nem tilthatta ki Gyöngyösi Mártont ingatlanjairól. Ha csak kormánypárti képviselők szólalhatnának fel, ellenzékiek pedig nem egyházunk alkalmain, akkor óhatatlanul az a benyomás keletkezne rólunk a világban, hogy egyházunk a kommunista diktatúrák idejéhez hasonlóan ismét pártegyházzá degradálódott.
10.) Ez idő szerint a Horthy-korabeli honvéd-, ill. csendőregyenruha sincs kitiltva templomainkból, s jól is „néznénk ki”, ha az anyaszentegyház a világ elvárásainak megfelelve határozná meg, ki milyen öltözékben vehet részt egy istentiszteleten. Megjegyezem: az Index hírportál nem annyira szőrös-keblű a Pussy Riot anarchista csoport templomi „hiányos” öltözékével szemben, mint a csendőregyenruha templomi látványa kapcsán.

11.) Az ellenem folyó hajtóvadászat mára már odáig fajult, mintha legalábbis én vezényeltem volna saját híveimet a Hit Gyülekezete istentiszteletére azt szétüvöltözni, s nem fordítva. Mintha én akadályoztam volna híveimmel a „csendesen tiltakozókat” békés távozásukban, s nem a „mocskos reformátusok”-at skandálók az általam vezetett gyülekezet tagjait, mintha az én gyülekezetemet kellett volna figyelmeztetnie többször a rendőrségnek a törvényes rend betartására, s nem a rendőrségi kordont többször áttörő sárga-csillagos provokátorokat. (Egyházközségem nem foglalt le közterületet a Hazatérés Temploma előtt 2013. november 03-án, vasárnap 10 órakor, mivel a missziói munkatervünk szerinti szokásos időpontban istentiszteletet tartottunk. Minden felelősség az eredetileg csendes demonstrációt hirdetőket, no meg az azt megszegő résztvevőket terheli. Jellemző a sajtó „polkorrektségére”, hogy a Népszabadság már másodszor „ifj. Hegedűs karlendítése” feliratú képet közöl rólam, azt a mozdulatot, amikor éppen az altemplomi szeretetvendégségre invitálom a gyülekezetet, de még a tüntetőket is, feltéve, ha van gyomruk ezek után Édesanyám székelykáposztájához… )
12.) Egy egyházi alkalom meghirdetését az internet világában aligha lehet korlátozni. Az adott alkalmat szervező egyházrésznek abban van felelőssége, hogy tegye meg a tőle telhetőt annak érdekében, hogy azt lehetőség szerint minél inkább tényszerűen közöljék. (Érdekes, hogy az a Horváth György (ex)jogtanácsos kifogásolja a kuruc.info hírportálon megjelent istentiszteleti hirdetést, aki Bolgár György klubrádiós műsorától kezdve a hitgyülis ATV-n át a nyomtatott egyházellenes balliberális sajtóig bezárólag egy református gyülekezetet „megkereszteletlen B-középnek” titulál.)

13.) A magyarországi média azonban szinte egycsapásra – minden előzetes, az érintettek felé történő tájékozódás nélkül – pártrendezvénynek hazudta úrnapi, templomi alapkőletételünkre emlékező ünnepi istentiszteletünket, miközben szintén egycsapásra elhallgatta, hogy a KDNP Országos Választmányi Gyűlése a Ráday Kollégiumban került megtartásra. Csak amikor feleségem jobbikos képviselőként ezt sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozta, akkor nem lehetett már letagadni a letagadhatatlant. Az Index azonban a legtovább, egész a tegnapi napig ezt mégis megkísérelte, s most meg úgy tesz, mintha ő vette volna észre azt, amit feleségem sajtótájékoztatójának, az én e tárgyban beadott panaszos észrevételemnek és gyülekezetem KDNP-t cáfoló közleményének köszönhetően jóformán már mindenki tud.
14.) Ami pedig Horthyt és az én horthysta voltomat illeti, gyerekekként Apánktól tanultuk, Ő meg az Ő Apjától a dalt, amit nővérem el is énekelt a Kormányzó erre az alkalomra bronzba öntött mellszobrát felavató istentiszteleten (a sajtó e tekintetben is hazudott, mivel a gipsz-öntvényforma már 6 éve ott volt templomi előterünkben a szobrászművész jóvoltából állandó kiállítási tárgyként, de az a szobrász tulajdonát képezte, szemben a bronzszoborral, ami már az egyházközségé): „Érted fohászkodunk az Egek Urához,/ Adjon erőt Néked vállalt nagy munkádhoz,/ Vigye győzelemre merész akarásod,/ Hogy boldognak lássad szép Magyarországot!”
15.) Nem lepődnék meg, ha ezek után az a bizonyos bíró még egyszer alapos megfontolás tárgyává tenné „elfogult elfogulatlanságát”. A bírósági tárgyalást, ha mégis kitűzik, – mint ahogy azt korábban közzé tettem – azon a fentiek értelmében nem veszek részt, annak kettős mércét demonstráló jellege miatt. Püspököknek lehet Horthy-emléktáblát avatni, sőt pártrendezvényt tartatni egyházi épületben? Rájuk külön törvények és határozatok vonatkoznak? Ez lenne a reformáció maga, a krisztusi útra történő visszatérés? Én ezt nem hiszem és nem vallom. Várom „személyes szolgálatuk hiteléért” mérhetetlenül aggódó, az én sürgős és példás megbüntetésemet követelő lelkésztársaim újabb, provokációmentes „bátor hitvalló megnyilatkozását” ‘szálka és gerenda’ jeligére a Hazatérés Templomába.