Kedves Testvérek!

Most szombaton október 31-én – déli 12 órakor ünnepi Istentiszteletet tartunk a Reformáció Emléknapja alkalmából.
Vasárnap november 1-én – 10 órakor, Istentiszteletünk során emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről.
A hétvégén, szombat-vasárnap, reggel 8 órától, este 20 óráig, kolumbáriumunk nyitva tart.
Áldás, békesség!
Presbitérium

“Tiportatunk, de el nem veszünk”, Trianon 100 Konferencia
2020. október 17-én, a Szabó Dezső Katakombaszínházban (1054 Budapest, Szabadság tér 2.)

Kedves Testvérek!
A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet és a Horthy Miklós Társaság tudományos konferenciát szervez
“Tiportatunk, de el nem veszünk” – Trianon100″
címmel, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársainak közreműködésével
2020. október 17-én, szombaton, 10.00 és 15.00 óra között, a Szabó Dezső Katakombaszínházban (Budapest, V., Szabadság tér 2.)
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet e-mail címén lehet:

lzsnoegylet@gmail.com

A Konferencia programja:
09.00 – 10.00  regisztráció
10.00 – 10.15  köszöntő és a konferencia megnyitása
10.15 – 10.45  Hermann Róbert: 70 évvel korábban: Magyarország felosztásának tervei 1848-1849- ben.
10.45 – 11.15  Szakály Sándor: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának az éléről az államfői tisztségbe: Horthy Miklós 1918-1992.
11.15 – 11.45  Ligeti Dávid:Trianon katonai következményei, valamint az önálló magyar nemzeti haderő kérdése, 1918-1922.
11.45 – 12.15  Ujváry Gábor:Az országcsonkítás és a magyar történettudomány, 1918-1920.
ebédszünet
12.30 – 13.00  Hollósi Gábor: A magyar menekültkérdés, 1918-1924.
13.00 – 13.30  Kovács Kálmán Árpád:1918-1921 cselekvési alternatívái a református emlékirodalomban.
13.30 – 14.00  Orosz László:Minden nemzetiség szeparatista volt-e? A hazai németek viszonya Trianonhoz
14.00 – 14.30  Dévavári Zoltán:Erdély, Felvidék és a Délvidék az új impériumok alatt. Az elszakadt magyarság eszme- és politikatörténete 1918-1941.
14.30 – 15.00  kérdések, összegzés.
15.00               a konferencia zárása
Amennyiben a járványhelyzet kedvezőtlenül alakul, a konferencia online lesz megtartva, de regisztráció ebben az esetben is szükséges.
Várjuk a jelentkezéseket a fenti e-mail címre, a név és elérhetőség (lakcím, e-mail cím) feltüntetésével.
Áldás, békesség!
Hegedűs Loránt

Július 12-én, 10 órakor szolidaritási istentiszteletet a Hazatérés Templomában

Kedves Magyar Testvéreim!
Keresztyén- és magyarellenes gyűlölet támadta meg templomunkat az elmúlt hét péntekén, fényes nappal. Az elkövetőről – aki dicsekedni sem átallott tettével – kiderült, gondolatai épp oly mocskosak, mint tettei: nyíltan uszít egy felszentelt hely és nemzeti hovatartozásunk ellen, amellett, hogy pusztító indulattal ront rá hithősünk emlékére.
Nem ez volt az első ilyen jellegű támadás lelki otthonunk ellen, de kétségkívül a gyülekezet- és templomalapító kormányzó mellszobra felavatását istentisztelet alatt megzavaró hites-balos csőcselék randalírozása óta ez a legsúlyosabb eset. S itt nem a milliós nagyságrendű anyagi kárra gondolok, hanem azon puszta tényre, hogy a trianoni tragédia centenáriumában az ún. „patkánylázadás” vörös hordái újra szabadon terrorizálhatják az Istenben, hazában és családban hívőket és gondolkodókat fővárosunkban.
Ki kell mondanunk: van keresztyénüldözés Magyarországon is.
Ennek leküzdése közös feladatunk, mindannyiunk – kiemelten az egyházi és világi, azaz állami vezetők – felelőssége. Elvárjuk, hogy az ügy súlyának megfelelően szólaljon meg a még illetékes püspök és a köztársasági elnök úr is, elítélve a keresztyén- és magyarellenes atrocitást, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban zajló események tükrében kiemelten komolyan véve a baloldali anarchisták társadalmi rendünk aláásására irányuló törekvéseit.
Ezért tartunk mi magunk július 12-én, azaz jövő vasárnap 10 órakor szolidaritási istentiszteletet a Hazatérés Templomában, ahova várjuk hitvalló keresztyén testvéreinket. Mutassuk meg elkötelezettségünket hitünk és hazánk védelmében. Hajtsunk fejet egy-egy szál virág elhelyezésével gyülekezet- és templomalapítónk szobra előtt, akinek kormányzósága alatt a trianoni diktátum miatt szülőföldjükről elüldözött több százezer honfitársunk lelt menedékre, és száz számra épülhettek templomaink.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: / Hiszek egy isteni örök igazságban, / Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.”

Hegedűs Loránt
lelkész

2020. július 3.

Kedves Testvérek!

Az alábbi linkre kattintva láthatjátok a mai aljas támadást Templomunk és a Kormányzó úr szobra ellen:
Őrizzük meg nyugalmunkat,
Áldás, békesség!
.
Zenés áhítat és koszorúzás Horthy Miklós születésének 152. évfordulóján

Kedves Testvérek!

Június 18-án,  16.30-kor, zenés áhítat keretében koszorúzzuk meg templomunk átriumos előterében a Kormányzó úr szobrát, születésének 152. évfordulója alkalmából.
Mindenkit szeretettel várunk!
Áldás, békesség!
.

Kedves Testvérek!

Az alábbiakban található „A magyar nemzet önrendelkezési memoranduma„, úgy, ahogy 2020.június 4-én, a Hazatérés Templomában elhangzott:

„A magyar nemzeti önrendelkezés memoranduma

Mi, akik a trianoni gyalázatos békediktátum ezeréves hazánkat feldarabolva
megcsonkító 100 éves évfordulóján, 2020. június 4-én a Hazatérés
Templomában egybegyűltünk, Isten és minden nemzetben gondolkodó magyar
ember előtt, igaz lelkiismeretünktől vezérelve kijelentjük, hogy a trianoni
békediktátum, s az annak igazságtalanságát – a pozsonyi hídfő elvételével is –
megerősítő 1947-es, ún. Párizsi Békeszerződés legitimitását soha nem fogadjuk
el.
Az így nemzetünkre kétszeresen is ránk erőszakolt, nemzeti
önrendelkezésünket lábbal tipró gúnyhatáraink örök időkre szóló
megváltoztathatatlanságát rögzítő, a velünk szomszédos államokkal kötött
hazaáruló alapszerződéseket hasonlóképp illegitimnek tartjuk. Azok tartalmáról
a magyarságot előre nem tájékoztatták, többségi véleményét ki nem kérték, így
beleegyezését népünk semmilyen formában nem adhatta és nem is adta volna
hozzá.
Az ún. utódállamok a többségivé tett nemzeteik nevében szisztematikusan
elnyomták és elnyomják az uralmuk alatt lévő őshonos magyarságot, a
történelemhamisítástól kezdve, a kulturális-oktatási és területi autonómia
tiltásán át, az elmúlt száz évben nemegyszer a szülőföldről való elüldözés és
népirtás legerőszakosabb módszereitől sem riadva vissza, hogy utólagos
legitimitást adjanak területrablásaiknak. Egész nemzetünk jövője érdekében
ezért deklaráljuk azon szándékunkat, hogy ismét területi revízióval látjuk csak
lehetségesnek megvalósítani a magyar nemzet önrendelkezését.
Legitim alapvetésként döntően a Horthy Miklós kormányzó alatti revíziót
fogadjuk el, mely – máig egyedülálló módon – minden érintett nemzet
önrendelkezése irányába tett igazságos lépések sorának bizonyult. Ez megfelelt

azon etnikai arányoknak, mely a magyarság és a magyar-érzésű ruszinság
számarányát tükrözték akkor, az etnikai arányok azóta állami erőszakkal történt
megváltoztatását pedig a nemzetközi jogi egyezségokmányok és szerződések is
tiltják. Így kizárólag az 1910-es népszámlálás adatai alapján készült ún. “vörös
térkép” tekinthető a Kárpát-medencei etnikai arány tekintetében hitelesnek és
érvényesnek.
Fent megjelölt céljainkért Isten segedelmével, hittel, reménnyel és
hazaszeretettel küzdeni fogunk, bármeddig is tartson, s bármekkora áldozatot
is követeljen az. Miként Horthy kormányzósága idején, így most is eme
küzdelmünket a belső revízióval, megmaradt országunk megtartásával és
megerősítésével kell kezdjük ahhoz, hogy a külső revízióra szerencsésebb
történelmi csillagállás alatt újra esély kínálkozzon. „Hiszek egy Istenben. Hiszek
egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország
feltámadásában. Ámen.”

Trianon100_Hazatérés

Céladomány a kettős-kereszt felújítására

Kedves Testvérek!

A Templomunk előtti kettős-keresztet a trianoni békediktátum 100. évfordulójára felújítanánk, és a június 4-i istentisztelet keretében avatnánk fel.
 
Amennyiben e kezdeményezéssel egyetértetek, várjuk céladományaitokat.
 
számlaszám11705008-20122762 (Budapest Szabadság téri Református Egyházközség)

szövegcéladomány: kereszt

Áldás, békesség!  

.Vasárnap (május 24-én) 10 órakor újra lesz istentisztelet a Hazatérés Templomában.

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálaadással hirdetjük, hogy vasárnap (május 24-én) 10 órakor újra lesz istentisztelet a Hazatérés Templomában.
Jöjjünk el minél többen, és hívogassunk másokat is!
Kérjük – az egyházi felettes hatóság előírásának megfelelően, – aki teheti, hozzon magával szájmaszkot és kesztyűt. Ezeket az egyházközség is igyekszik kellő számban biztosítani mindenki számára, mert viselésük a Templomban – a védőtávolság betartása mellett is – kötelező.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

.

Templomunk május 24-én de. 10 órakor istentiszteletre megnyitja kapuját

Kedves Testvéreim!
Presbitereinkkel egyeztetve elnökségünk úgy határozott, hogy e hét vasárnaptól, azaz 2020. május 24-én – a megfelelő biztonsági előírások betartásával, (a templomi székházépület közösségi használatú részeinek fertőtlenítése, maszk, kesztyű viselése, szükség szerint biztosítása, a bejáratnál való kötelező kézfertőtlenítés, egymástól legalább másfél méteres távolságtartás garantálása a templomi karzat igénybevételével, folyamatos szellőztetés, énekek kivetítése, biztonságos perselyezés) melyeket mind megbízott presbitereink ellenőriznek – kinyitjuk templomunkat az úrnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleteink megtartása végett.
Minden más hitéleti alkalmunkra egyelőre interneten keresztül juttatunk el igei szolgálatokat híveinknek. Kivételt a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára június 4-én, csütörtökön 12 órakor emlékező gyász-istentiszteletünk képez, melyet szintén templomunkban kívánunk megtartani.
Pünkösdkor csak vasárnap délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, melyen az úrvacsoraosztás lehetőségét mérlegeljük, hogy tudunk-e elegendő kiskelyhet biztosítani úgy, hogy egy kelyhet csak egy személy használjon az egész úrvacsoraosztás során. Amennyiben rendelkezni fogunk az így szükséges számú kiskehellyel, akkor a falatnyi kenyérdarabkákat külön süteménytartó papírokba helyeznénk a kiskelyhek mellé az úrasztalára, melyeket híveink sajátkezűleg vehetnének el – a járványügyi kockázatok minimalizálása érdekében.
A vasárnapi viszontlátás reményében, testvéri köszöntéssel:
Hegedűs Loránt lelkész

 

ADOMÁNYFIZETÉSI LEHETŐSÉG

Kedves Testvérek!

Tekintettel arra, hogy többen érdeklődtetek, a mostani helyzetben – hiszen pénztárunk nem működik – milyen számlaszámra lehet fizetni, ezt most az alábbiakban közöljük.

Budapest Szabadság téri Református Egyházközség

11705008-20122762

Erre a számlaszámra lehet fizetni

-perselypénzt

-egyház fenntartói járulékot

-„Isten dicsőségére” adományt

-céladományt (az egerlövői gyülekezeti ház felújítására, vagy az orgonánk felújítására)

Kérjük a megjegyzés rovatban az átutalás célját tüntessétek fel.

Kérjük, jelezzétek amennyiben tudtok olyan testvérünkről, aki anyagi problémával küzd, vagy a jelenlegi helyzet miatt nem, vagy nehezen tudja megoldani bevásárlását, gyógyszereinek kiváltását.

Áldás, békesség!

Presbitérium

 

Kedves Testvérek!

Áldott, kegyelemteljes Húsvétot kívánunk Nektek, ebben a rendkívüli helyzetben, amikor nem tudjuk együtt, templomunkban átélni a Szenvedéstörténetet, a Feltámadás csodáját. Marad a szinte személytelen elektronikus kapcsolat, de jelenleg ennek kell fenntartania lelki közösségünket. Igyekezni fogunk, hogy vezető lelkészünk igehirdetéseit, imádságait, ajánlott dicséreteit olvashassátok, láthassátok, hallhassátok; örömöt jelentenek számunkra a visszajelzéseitek.

Kérjük, hogy jelezzétek felénk, ha valamelyikőtök – esetleg olyan testvérünk akiről tudtok, de akinek nincs lehetősége az elektronikus kapcsolattartásra – szükséget lát, és tudnánk neki segíteni.

Kérünk Benneteket továbbá, hogy az Ünnep idején személyesen ne, de a technika segítségével keressétek rokonaitokat, barátaitokat, különösen idősebb hozzátartozóitokat. Számukra rendkívül fontos annak az érzése, hogy nincsenek magukra hagyva, nincsenek egyedül.

Nagyon reméljük, hogy ez a szokatlan helyzet a lehető leghamarabb véget ér, és újra együtt hallgathatjuk Istenünk Igéjét templomunkban.

Áldás, békesség!

Presbitérium.

Az egészségügyi veszélyhelyzet tartama alatt az aktuális igei szolgálat honlapunk „Igei alkalmak, Hitoktatás” fülére kattintással érhető el.

Kedves Testvéreink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a tegnapi úrnapi Istentiszteletünket követően tartott presbiteri ülésünkön az az egyhangú döntés született, hogy a kormányzat által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet visszavonásáig a vasárnap délelőtti Istentiszteletek nem kerülnek megtartásra. Az összes többi gyülekezeti rétegalkalom megtartása az adott kör döntésétől függ.

A tegnapi Istentisztelet tapasztalatai megmutatták, hogy nincs lehetőség székház-épületünkben a templomi és a lakásfunkciójú rész biztonságos elkülönítésére, s nemcsak híveink döntő többsége, de szolgatársaink és bérlőink egy része is életkora és egészségi állapota miatt fokozottan veszélyeztetett helyzetűnek számít a koronavírus-fertőzés veszélye fennállása miatt. A Presbitérium döntése értelmében ezért az altemplomi színházteremben és a 2. emeleti tanácsteremben leszervezett programokat is – a mai naptól – töröljük és lemondjuk.
Lelkészünk, Hegedűs Loránt  (06 30 71 94 701, hegeduskovacs@gmail.com) és missziói gondnokunk Kelemen Péter (06 30 43 56 513, presbiterium.hazateres@gmail.com) előzetes telefonon és/vagy e-mailen történő egyeztetés szerint elérhető lesz ebben a rendkívüli élethelyzetben is, legyen szó bármilyen székházépületen kívüli szolgálat elvégzéséről, feltéve, ha nem ütközik a világi hatóság által előírtakba.

Honlapunkon ( www.hazankert.hu ) és e-mailen keresztül rendszeresen gondoskodunk – ezen időszakban kiemelten is – híveinknek igei üzenetek eljuttatásáról, kiemelten ajánlva a honlapunkról is elérhető szolgálatait Dr. Hegedűs Loránt püspöknek, gyülekezetünk három évtizeden át szolgáló lelkipásztorának.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak idős testvéreink magukra, illetve idős korú, kivált krónikus betegségben szenvedő szeretteikre, s ha tudnak segítségre szoruló idős gyülekezeti tagokról, akkor arra a fent megadott elérhetőségeinken hívják fel a figyelmünket. Megértésüket, türelmüket és nemcsak testi, hanem lelki családjukra, gyülekezetünkre telefonon és e-mailen való kapcsolattartással történő odafigyelésüket előre is megköszönve, Istenünk megsegítő kegyelmében bízva, Lelkének erejét, szeretetét és józanságát kérjük minden kedves Testvérünkre!
Áldás, békesség!
a Presbitérium
.
.
.
.

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.”