Napi ige és dicséret (2021. március 17.)

Kedves Testvérek!


Mai újszövetségi igénk János evangéliuma 11. részének 1-10. versei:

Lázár feltámasztása
1, Vala pedig egy beteg, Lázár, Bethániából, Máriának és az ő testvérének, Márthának falujából.
2, Az a Mária volt pedig az, a kinek a testvére Lázár beteg vala, a ki megkente vala az Urat kenettel és a hajával törlé meg annak lábait.
3, Küldének azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, ímé, a kit szeretsz, beteg.
4, Jézus pedig, a mikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíthessék általa az Istennek Fia.
5, Szereti vala pedig Jézus Márthát és annak nőtestvérét, és Lázárt.
6, Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marada azon a helyen, a hol vala.
7, Ez után aztán monda tanítványainak: Menjünk ismét Júdeába.
8, Mondának néki a tanítványok: Mester, most akarnak vala téged megkövezni a Júdabeliek, és újra oda mégy?
9, Felele Jézus: Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát.
10, De a ki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Jézus betegei

A betániai házba, amelyben pedig mindig otthon érezhette magát Jézus, súlyos betegség köszönt be. Szenvedésektől és próbatételektől senkit sem óv meg az, ha Jézushoz még oly benső kapcsolatok fűzik is. Ilyesmit ne is várjon Őtőle senki. Ilyen reménységgel soha egyetlen szavával sem biztatta Ő híveit.
De a beteg Lázár testvérei mindjárt Jézushoz fordulnak a rájuk szakadt nehéz napokban. Ez Jézus híveinek a nagy kiváltságuk minden bajukban: van kivel megosztani fájdalmaikat és aggodalmaikat. Van kihez minden szomorú szükségükben segítségért folyamodniuk.
Igaz, hogy Ő a betegség hírét más szempontból nézi, mint akik a hírt útnak indították. Úgy látja, hogy a tudtára adott nagy baj „Isten dicsőségére való”. S az Ő bajban levő híveinek nehéz azt megtanulniuk Őtőle, hogy mindent így az Isten dicsőségének, s ne csak a maguk kívánságainak a szempontjából nézzenek!
Ezért érthetetlennek is látszott, miért nem siet Jézus a segítséget kérőkhöz, hanem még napokig késlekedik. Csak a végén derült ki ennek az oka. Bizonyos, hogy ha nem jön azonnal a szabadulás, hanem várni kell reá, azért a kérő és hívó szó nem volt hiábavaló! Csak türelem és a rejtély megoldódik!
A biztonságos út
A várakozás ideje letelt. Most már elérkezettnek látja Jézus az útnak indulás óráját, hogy Betániába segítséget vigyen a megszomorodottaknak.
Tanítványai meggondolatlanságnak tartják ezt az útrakelést. Rossz vége lehet a dolognak. Hiszen nem régen jöttek el arról a vidékről, mert ott már nem volt biztos Jézusnak az élete. Most is ugyanolyan veszedelem torkába indul. S az ilyen józan emberi meggondolásoknak mindig meg is van a jogosultságuk. Veszélyekkel könnyelműen játszani bűnös dolog.
De Jézus mégis útnak indul. Emberi megfontolások lehetnek bölcsek, okosak, de van valami, ami ennél biztosabb utat mutat. Az a „világosság”, amely az Ő lépéseit mindig vezette: az Ő Atyja akaratának az ismerete. Ennél a „nappali” fénynél nem lehet „megbotlani”, még ha vezetése mellett nagy kockázatok útjára kell is elindulni.
Ehhez képest milyen sötét „éjjelben” botladozik az, aki csupán a maga, vagy mások józanságára hallgat és azt követi! Isten parancsára a veszedelmek közt is biztosan járhat az ember. De aki nem azzal vezetteti magát, hányszor érhetik azt a legóvatosabb gonddal eltervezett úton is riasztó meglepetések!
Isten előrelátása jobb a magaménál!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

Vélemény, hozzászólás?