Napi ige és dicséret (2021. június 8.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk a János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 2. részének 1-11. versei:
Krisztus levele az efézusi gyülekezethez és felvigyázójához
1, A Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár a hét arany gyertyatartó között:
2, Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;
3, És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.
4, De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.
5, Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
6, De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök.
7, A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.
Krisztus levele a smirnai gyülekezethez és felvigyázójához
8, A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, a ki halott vala és él:
9, Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
10, Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.
11, A kinek van füle, hallja mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt a második halál.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Kemény vért és meleg szív
A szmirnabeli gyülekezetnek biztatásra volt szüksége a reáváró szenvedések elviselésére. Csüggetegségre hajló hívek voltak, akik aggódva néztek a holnap próbatételeinek elébe. Valóban nehéz napok előtt állottak. Hitükért olyan üldöztetés készült ellenük, amilyet eddig még nem ismertek. Ezért szól hozzájuk az üzenet: most kell majd megmutatniuk hűségüket és most dől majd el, hogy “elnyerik-e az élet koronáját”?

Az efézusbeli gyülekezet már megszerezte a gyakorlatot a szenvedések állhatatos eltűrésében. Ők már kipróbáltabb és edzettebb hívek voltak. De nekik meg arra az intésre volt szükségük, hogy harcaik közben meg ne keményedjenek. Lehet fásuló szívvel is állni kitartóan az ellenségeskedést. De Krisztus azt kívánja, hogy az “első szerelem” friss és örömteli odaadásával hordozzuk a próbatételek terheit.
Hadd szóljon hozzám mindkét üzenet egyszerre! Tanítson meg olyan érzéketlenül fogadni minden támadást és fájdalmat, amely hitemért érhet, mintha megszokott dolog volna. És ezen a kemény páncélfalon belül maradjon meg a lelkem üde érzékenysége: úgy tudjak örülni az én Uram kegyelmének, mintha ma ismerném meg először! 
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt