Napi ige és dicséret (2021. október 14.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 10-16. versei:
Óvás pártoskodástól
10, Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
11, Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.
12, Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
13, Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?
14, Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust,
15, Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.
16, Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valaki mást kereszteltem volna.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Egység a Krisztusban
Unszolva kéri az apostol korinthusi olvasóit, hogy tisztítsák ki maguk közül a pártoskodás mételyét. „Szakadások” és „versengések” úgyis vannak a világ életében fölös bőséggel. Krisztus hívei nem arra valók, hogy ők is csak növeljék ezt a bajt. Nekik gyógyítaniuk kell azt. Példát kell mutatniuk arra, mint lehetnek emberek összhangzatos egyetértésben „teljesen egyek”!
Világosan rámutat az apostol az egyenetlenség gyökerére, amelyet ki kell irtani. Olvasóinak szeme előtt elhomályosult az egység Ura, Krisztus, és helyette emberek személye lépett előtérbe. Kinek ez, kinek az volt a kedvenc vezére. Ebből csak megoszlás származhatik. Isten sok áldást közöl emberi vezetők által, de nem arra valók, hogy rájuk esküdjünk, és rajtuk csüngjünk!
Legjobban azonban a saját példájával munkálja az apostol olvasóinak egységét. Ő maga is teljesen a háttérben akar maradni Krisztus mögött. Azt tudná a legkevésbé elviselni, ha egyesek szemében éppen az ő alakja takarná el az ő Uráét. Ő sohase magához igyekezett kapcsolni az embereket, hanem csak a Megfeszítetthez.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Vélemény, hozzászólás?