Napi ige és dicséret (2022. január 4.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 14. részének 6-11. versei:
6, Ha már most atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok? 
7, Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár czitera, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mimódon ismerjük meg, a mit fuvoláznak, vagy cziteráznak?
8, Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?
9, Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok?
10, Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen.
11, Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.
Dr. Victor János igemagyarázata:

“Érthető beszéd”
A zenekar hangszerei 'hangicsálhatnak' összevissza és abból nem lesz élvezhető zenemű. A tábori kürtös is fújhat jókedvében úgy, hogy senki nem ismer rá semmilyen kürtjelre, s azért nem is sorakozik harcra. Idegen nyelvű emberek is váltig erőlködhetnek, szavaik sokaságával csak levegőbe beszélnek, ha nem értik meg egymást. Ilyen volna a keresztyének élete is, ha ki-ki csak a maga, szavakba nem is foglalható élményeivel foglalkozna. Csak zűrzavar támadna abból, de nem igazi közösség és gyülekezeti élet.
De hála Istennek, van nekik világos szavakkal elmondható bizonyságtételük és hitvallásuk. Azt bárki megértheti és abban egyetértve, egy testté épülhetnek. Isten “kijelentésben, ismeretben, prófétálásban és tanításban” közli velük üzeneteit. Azokat felfoghatják és visszhangozva tovább adhatják egymásnak. Így szavuk szép összhangba olvadhat, az isteni jeladásra megmozdulhatnak csatasoraik és egymással igazi közösségben élhetnek. Csak az építi valóban a Krisztus népét, ami “érthető nyelven” hangzik feléje!
Beletemetkezve a bensőm sejtelmes szent érzéseibe – magamra maradok. Az Isten felém hangzó világos beszédére figyelve – belenövök a hívők egységébe.

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt