admin bejegyzései

Napi ige és dicséret (2021.október 22.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 2. részének 11-16. versei:
11, Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12, Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
13, Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
14, Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
15, A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
16, Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Istent megérteni
Milyen egyszerű és világos igazság: Isten dolgairól csak Isten Lelke adhat felvilágosítást. Istent tehát soha senki nem ismerheti meg, vagy értheti meg úgy, hogy leül és elgondolja róla a maga gondolatait. Őhozzá magához kell folyamodnunk, hogy Ő, aki egyedül ismeri önnön titokzatos lényét, jelentsen meg nekünk magáról annyit, amennyit jónak lát.
Milyen boldog és szent bizonyosság: Isten nem zárkózik el előlünk az Ő titkainak homályába. “Vettük az Istentől való Lelket”. Aki kérte, az elnyerhette a drága ajándékot: Isten Lelke kiáradt a szívébe és megjelentette neki, amit Istenről tudnia kell. Isten ismerete nem elérhetetlen valami, hanem az Ő ajándékából közkincs: hirdettetik és terjed e földön a Lélek által.
De milyen komoly ítélet is rejlik ebben: a Lélek ajándéka nélkül soha fel nem foghatja az ember Isten dolgait. Érzéketlen, süket és vak azok iránt. Az az ember, akit Isten a maga számára teremtett, bűnében olyan messze távolodott tőle, mintha soha semmi köze sem lehetne már hozzá! Csak a Lélek csodája változtathatja meg ezt az “érzéki embert” megint az Istent megértő “lelki emberré”. Jövel Isten Lelke!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2021. október 20.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 2. részének 6-10. versei:
6, Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;
7, Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
8, Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát.:
9, Hanem, mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.
10, Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Isten iskolájában
Nyugodt lehetek: Isten nem akarja éhen sorvasztani az értelmemet sem. Aki kétségeit és kifogásait elnémítva meghajol a Kereszt “bolondsága” előtt, annak utólag feltárul az Isten csudálatos “bölcsessége”. Beleláthat az Isten mélységes és magasságos terveibe. Utána gondolhatja az Ő felséges gondolatait. Csak ne ezzel akarja kezdeni. A lelkileg érettebbeknek, a “tökéleteseknek” fenntartott ajándék ez.
Nem is csoda, ha várnom kell reá. Amíg ki nem tisztul belőlem alaposan a világ szerint való gondolkodás, addig természetesen nem foghatom fel azt az Isten szerint való “bölcsességet”. Tűz és víz ez a kettő. Együtt nem fér meg. Hogy mennyire ellentétes irányban mozognak, azt a Krisztus Keresztje mutatja legvilágosabban. Ez a világ nem értette, nem is tűrte meg Őt, akiben Isten gondolatai testet öltöttek!
De amint eltávolodom a világ hazug káprázataitól és megtanulok egyre jobban figyelni Isten beszédére: milyen csodálatos új világ tárul ki előttem! Soha nem sejtett új tudásnak az iskolájába kerültem, amelyben maga az Isten tanít meg az Ő öröktől fogva elrejtett titkaira! Mi ehhez a “bölcsességhez” képest mindaz, amit e világ iskolái, könyvei és bölcsei nyújthatnak! 

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2021. október 19.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 2. részének 1-5. versei:
Az apostolok nem akarnak mást tudni, csak Jézus Krisztust, a ki megfeszíttetett
1, Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
2, Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
3, És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
4, És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
5, Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Az igazi eredmény
Emberileg érthető “siker” kísérte volna Pál apostol munkáját, ha ő valami megejtően szép, vonzó, szellemes tanítást hirdetett volna, amit divatszerűen felkaphattak volna az emberek. De ő csak a Krisztus Keresztjének egyenes és kemény igazságát hirdette, amerre járt!
Az is érthetővé tenné munkája eredményeit, ha ő maga valamilyen elragadó, hódító jelenség lett volna, aki maga után sodorja az embereket. De ő gyakran vívódó, sok belső gátlással, kétséggel, gyöngeséggel küzdő ember volt, amint szépítés nélkül maga is megvallja.
Ha munkája nyomán mégis megszületett sokakban a hit, az nyilván nem ilyen emberileg érthető okoknak tulajdonítható, hanem Isten Lelke titokzatosan működő hatásainak. Érthetetlen: miként történt? De tagadhatatlanul megtörtént. “Lélek és erő megmutatása” volt!
És az apostol éppen ezért becsülte sokra az ő munkájának eredményeit. Mert az “emberi bölcsesség” és “hitető beszéd” is szülhet eredményeket, de amit emberi erő épített, azt más emberi erő megint leronthatja. Az “Isten erején nyugvó” eredményeket nem kell félteni. Megmaradnak!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2021. október 18.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 26-31. versei:
26, Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
27, Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
28, És a világ nemteleneit és megvetetteit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
29, Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
30, Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
31, Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
Dr. Victor János igemagyarázata:

“Tőle vagytok ti”
Az evangélium ügyét – azt mondja az apostol – az emberi szegénység jellemzi. Táborában ritka kivétel az olyan ember, aki vagyonnal, hatalommal, vagy más, világi kiválósággal dicskedhetnék. Általában azokat toborozta Isten együvé az Ő céljaira, akik a világ szemében senkik. Az evilági értékek lehetnek kívánatosak és megbecsülendők a maguk helyein, de Isten nyilván nem szorul rájuk munkájában.
Egészen másfajta az a gazdagság, amelynek az apostol szerint az Evangélium tábora örvend. Magukban szegények, de Krisztusban gazdagok. Semmit sem hoztak magukkal, amivel Isten ügyének használhatnának, de mindent megkaptak Istentől magától, amikor elhívó szavának engedelmeskedtek. Aki tudni akarja: kik ők és mijük van, ne is rájuk tekintsen, hanem Krisztusra emelje fel szemét!
Ez így felel meg – mondja az apostol – az Isten céljainak, aki a maga dicsőségét munkálja az Evangélium népében. Az ember szegénysége az az üres edény, amelybe Isten tölti ki a Krisztus gazdagságát. Így emberi értékek és kiválóságok tündöklése nem homályosíthatja el az Ő egyedülvaló dicsőségét. Van mivel dicsekednie a hívőnek, de csak “az Úrban”, mert tőle van minden. 

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2021. október 16.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 22-25. versei:
22, Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek.
23, Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;
24, Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét.
25, Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Emberi igények
Sokféle igénnyel találkozott az apostol munkássága közben. A zsidóknak olyan Krisztus kellett volna, aki mellett Isten nyilván síkraszáll, látható csodajelekben mutatva meg hatalmát. A görögök olyan Krisztust fogadtak volna szívesen, aki versenyre kél az ő tudósaik bölcsességével. Mindig ugyanaz az ősi eltévelyedés: az ember akar feltételeket szabni Isten elé!
Ezekkel az igényekkel mit sem törődve, az apostol egyenesen járta az ő megbízatásának útját. Neki a megfeszített Krisztust kellett hirdetnie, akár tetszik az embereknek, akár nem. Ha csalódottan elfordulnak is, mert nem elégíti ki az ő igényeiket, ez az, amit Isten hirdettetni akar. Ha “erőtelenségnek” és “bolondságnak” látszik is, ez az üdvösség üzenete!
Tudta az apostol: az Istennek megvannak a “hivatalosai”, akiket meg fog ragadni és ki fog elégíteni ez az üzenet. Nagyobb hatalmat fognak tapasztalni a Megfeszítettnek “erőtelenségében” és mélyebb bölcsességet találnak az ő “bolondságában“, mint amilyenről valaha is álmodhattak. Az Isten hatalmát és bölcsességét, amely nem hasonlítható semmilyen máshoz!
Hallgasson el bennem is minden emberi vélemény és kifogás, amikor Isten szól hozzám. Feltétlenül fogadjam el szavát!
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2021. október 15.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 17-21. versei:
17, Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.
A keresztről való tudományt bolondságnak mondják, de az Isten hatalma
18, Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
19, Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
20, Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcsességét?
21, Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
Dr. Victor János igemagyarázata:

A Kereszt bolondsága
Megértem: milyen balgatag kívánság az, amely néha elfog, hogy szóljon hozzám az Evangéliumnak “a keresztről való beszéde” is “szólásban való bölcsességgel”, úgy, ahogy emberi tanítások és elméletek szoktak szólni az értelemhez, hogy tetszetős okoskodásaikkal meggyőzzenek és megnyerjenek maguknak!
Hiszen így az Evangélium is egy sorba kerülne azzal a sokféle emberi gondolattal, amely mind ajánlgatja magát a világnak, mint vezető világosságot. Ha a világ az effajta “bölcsesség” által eljuthatott volna Isten ismeretére, akkor ugyan miért kellett Krisztusnak meghalnia?
Az Ő keresztjét és az arról szóló Evangéliumot éppen azért adta Isten, hogy az emberi értelem minden meddő erőlködését megszégyenítse és megítélje. A “bölcsesség” nagyratartott és mégis hiábavaló útja helyett adta Ő ezt az egészen más utat, amelyen a világ valósággal eljuthat az Ő ismeretére.
Fogadjam hálásan és engedelmesen a Kereszt igazságát, úgy ahogy az mezítelen egyszerűségében szól hozzám. Ha sokan mosolyognak is “bolondságán”, számomra legyen valósággal Istennek megtartó ereje.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2021. október 14.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 10-16. versei:
Óvás pártoskodástól
10, Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
11, Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.
12, Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
13, Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?
14, Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust,
15, Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.
16, Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valaki mást kereszteltem volna.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Egység a Krisztusban
Unszolva kéri az apostol korinthusi olvasóit, hogy tisztítsák ki maguk közül a pártoskodás mételyét. “Szakadások” és “versengések” úgyis vannak a világ életében fölös bőséggel. Krisztus hívei nem arra valók, hogy ők is csak növeljék ezt a bajt. Nekik gyógyítaniuk kell azt. Példát kell mutatniuk arra, mint lehetnek emberek összhangzatos egyetértésben “teljesen egyek”!
Világosan rámutat az apostol az egyenetlenség gyökerére, amelyet ki kell irtani. Olvasóinak szeme előtt elhomályosult az egység Ura, Krisztus, és helyette emberek személye lépett előtérbe. Kinek ez, kinek az volt a kedvenc vezére. Ebből csak megoszlás származhatik. Isten sok áldást közöl emberi vezetők által, de nem arra valók, hogy rájuk esküdjünk, és rajtuk csüngjünk!
Legjobban azonban a saját példájával munkálja az apostol olvasóinak egységét. Ő maga is teljesen a háttérben akar maradni Krisztus mögött. Azt tudná a legkevésbé elviselni, ha egyesek szemében éppen az ő alakja takarná el az ő Uráét. Ő sohase magához igyekezett kapcsolni az embereket, hanem csak a Megfeszítetthez.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2021. október 13.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 1. részének 4-9. versei:
4, Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott,
5, Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben,
6, A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel.
7, Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését.
8, A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján.
9, Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Hálaadás művészete
Csakhamar ki fog tűnni, mennyi panasza és kifogása van az apostolnak olvasóival szemben. De azért nem a kesergés, hanem a hálaadás hangján kezdi meg levelét.
Hálát ad “az ő Istenének” azért, hogy kegyelmébe fogadta a Krisztus által őket is. Mennél jobban látja sok hibájukat és tökéletlenségüket, annál csodálatosabb előtte az, hogy “a Krisztus felől való bizonyságtétel”, az Isten kegyelméről szóló örömhír nekik is szólott, köztük is “megerősíttetett”.
Hálát ad a “kegyelmi ajándékok” bőségéért is, amely reájuk kiáradt. A Krisztusban való hit által sok új erő fakadt fel az életükben. Nem tudják jól felhasználni, sokszor inkább visszaélnek vele a kárukra, mintsem hogy Isten dicsőségére és egymás építésére használnák. De azért ajándék az mégis!
Főképpen pedig hálát ad a jövő dicsőséges reménységéért, Isten éppen csak hogy elkezdette bennünk az Ő munkáját. Nem az a döntő, hogy eddig mennyire jutottunk, vagy mennyi még a hiány és baj bennünk. Arra kell gondolni: mi lesz belőlünk “a Jézus Krisztus napjára”! “Hű az Isten.” Elkezdte, el is végzi!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt