Napi ige kategória bejegyzései

Napi ige és dicséret (2022. január 18.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 29-34. versei:
29, Különben mit cselekesznek azok, a kik a halottakért keresztelkednek meg, ha halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is keresztelkednek meg a halottakért?
30, Mi is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban?
31, Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
32, Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk!
33, Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.
34, Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom. 
Dr. Victor János igemagyarázata:

Nem mindegy!
A feltámadásban való hit nem olyan elméleti dolog, amelynek ne volna az életre nagyon fontos kihatása.
Ebben a hitben közösségben érezheti magát a hívő elköltözött szeretteivel. Az első időkben, úgy látszik szokásban volt a “halottakért megkeresztelkedni”, annak jeléül, hogy az itt maradtak egynek érzik magukat ővelük a Krisztusban és várják a velük való találkozást az Ő eljövetelekor, a feltámadásban. Áldott, vigasztaló reménység ez!
Ebben a hitben boldogan vállalhat a hívő terheket és áldozatokat is, ha Isten szolgálata úgy kívánja tőle. Sok önmegtagadás, aminek különben nem volna értelme, könnyűvé, sőt gyönyörűségessé válik, ha nem csak a halálig terjedő utat látja maga előtt az ember, hanem a túlnan ragyogó fény vezeti útján.
És ebből a hitből szakadatlan serkentést meríthet a hívő a maga élete megfegyelmezésére. Nem engedheti át magát a halálba rohanó világ rontó hatásainak, ha ő el van jegyezve a feltámadásra! Ez a reménység tisztaságra, vigyázásra, hűségre kötelez. Aki szemét rajta tartja a halálon túli jövendőn, egyenesebben jár már a világban is.

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Kiadó lakás az egyházközség székházépületében

Kedves Testvérek!

Ezúton is hirdetjük, hogy egyházközségünk székházépületében kiadó egy 50 m2-es, Szabadság térre néző, 4. emeleti, lakóelőtér+1 szobás, bútorozott, összkomfortos lakás.

A havi bérleti díj a resziköltség átalánnyal együtt (ez magába foglalja a fűtés-, víz-, csatorna-, hulladékszállítás díját és a közös költségnek megfelelő karbantartási díjat) : 190 000 Ft. (A bérleti tevékenység egyházközségünkben ÁFA-mentes, melynek díjáról természetesen számlát állítunk ki.) 
Kérjük, ha bárkinek tudomása van esetleg érdeklődőről, akkor azt jelezze emailben vagy a 06 30 71 94701-es telefonszámon.
Üdvözlettel:
Hegedűs Loránt

Napi ige és dicséret (2022. január 17.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 25-28. versei:
25, Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
26, Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
27, Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.
28, Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen mindenben.
Dr. Victor János igemagyarázata:

A harc befejezése
“Mint utolsó ellenség, eltöröltetik a halál”. Amíg az utolsó ellenség is el nem tűnik, addig még áll a harc. Minden győzelem is csak egy-egy állomás a végső, a teljes felé. Nem csodálkozhatom tehát azon, hogy Krisztus hatalma ebben a világban csak részlegesen mutatkozik meg. Ez még a halál uralma alatt élő világ!
“Ellenségeit mind a lábai alá veti…” Egyszer teljes lesz az Ő győzelme és ami most még útjában áll, az mind semmivé lesz az Ő hatalma előtt. Jó, ha már előre ott látom a csúfos végső vereség bélyegét minden ellenséges hatalom – bűn, halál, pokol – homlokán. Nem garázdálkodhatnak örökké.
“Hogy az Isten legyen minden mindenben.” A Krisztus győzelme az Isten győzelme. A Fiú azért viszi végbe uralmát, hogy a kivívott és beteljesedett “országot” átadja majd az Atyának. Az emberi természet, amelyet felvett, csak eszköz. A cél az, hogy az örökkévaló Isten dicsőüljön meg.
Jó ezt a végső diadalt előre látnom, amikor néha olyan nehéz a harc!
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

ISTENTISZTELET

Kedves Testvérek!
Mai istentiszteletünk felvétele az alábbi linkeken tekinthető meg (technikai okokból három részletben).
Köszönjük az igehirdetés szolgálatát dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkésztestvérünknek.

https://www.youtube.com/watch?v=QINN6veZ144&ab_channel=AHazat%C3%A9r%C3%A9sTemploma

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt

Napi ige és dicséret (2022. január 15.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 21-24. versei:
21, Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
22, Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan eleveníttetnek.
23, Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
24, Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
Dr. Victor János igemagyarázata:

“Aztán a vég…”
A “halottak feltámadását” az Isten terveinek összefüggésébe kell beállítanom, amelyek elejétől mindvégig átfognak mindent.
Halál azért van, mert egész emberi fajtánk elbukott első fejének bűnesetében. A halálban Isten az Ő ítéletét mondja ki: nem ez az emberi élet az, amit Ő akart. És ez alól Ádám egyetlen ivadéka sem kivétel, mind bűnösök vagyunk és mindnyájunknak meg kell halnunk.
Ebbe a romlott fajtába oltotta be Isten az új életet Krisztusban. Ő az új emberiség Feje. És itt jóra fordul minden: a halál is feloldódik a feltámadás diadalában. És így végül a Krisztus új népében beteljesedik az Isten országa és megdicsőül az Ő hatalma.
De mindez az idők rendjén megy végbe, nem egy csapásra. Először csak egyetlen emberi életben történt meg a feltámadás csodája és győzelme: a Krisztusban. De ebben benne foglaltatik az övéinek feltámadása is és eljön majd a “vég”, amikor ez nyilvánvaló lesz. Addig még látszólag úr a halál.
Ebben a megvilágításban átlátok a rettentő látszaton és már nem félek! A halál felett is győzedelmes Krisztus a halálon át is magával visz a dicsőségbe!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2022. január 14.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 16-20. versei:
16, Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel.
17, Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
18, A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.
19, Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
20, Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Mi lenne ha…
Az apostol még mindig belenéz és belemutat a nagy sötétségbe: mi lenne, ha a halottak feltámadásával együtt a Krisztus feltámadása is csak csalóka képzelődés volna?
“Még bűneitekben vagytok.” Csak szétfoszló, rövid álom lett volna akkor az, hogy Isten eltörölte bűneiteket és megszabadított rabságukból. 
“Akik a Krisztusban elaludtak, elvesztek…” Akik Őbenne bízva szent reménységgel hajtották le fejüket, nem haza érkeztek, nem Őhozzá távoztak, hanem a rettentő semminek a mélységeibe zuhantak alá. S akik megvigasztalódott szívvel néztek utánuk, szegény, becsapott lelkek!
“Minden embernél nyomorultabbak vagyunk:” Jobban jártak akkor azok, akik Krisztusnak hátat fordítva legalább ezt a földi életet igyekeztek kényükre-kedvükre kiélvezni! Igaz, hogy az ilyeneknek nincs semmilyen nagyobb reménységük a jövő felől, de legalább csalódás sem érheti őket!
Hadd forduljak el e rettentő sötét szakadéktól az igazság fénye felé: Krisztus feltámadott s Ő csak “zsengéje” a többieknek!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2022. január 13.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 12-15. versei:
12, Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása?
13, Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.
14, Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
15, Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; a kit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Nem lehetséges
A Krisztus feltámadásának tényéhez, amelynek bizonyosságát hangoztatta előbb, odakapcsolja már most az apostol a halottak feltámadásának szent reménységét. A kettő összetartozik, együtt áll, vagy esik. Magában véve Krisztus feltámadása értelmetlen volna. Ha igaz ez a tény, akkor azt jelenti, hogy általában át van törve a halál hatalma. Krisztus mi érettünk győzte le a halált.
Ha Krisztus halálában és győzelmében nem a mi ügyünk forgott volna kockán és dőlt volna el győzelmesen, akkor mi értelme volna az Őbenne való hitnek?  “Hiábavaló” volna akkor figyelni az Ő Evangéliumára és bizalommal megragadni azt, mint a mi üdvösségünk örömhírét. Összeomlanék a keresztyén hit egész épülete! És milyen reménységünk maradna akkor?
És akkor mindaz, amit Isten nevében hirdetnek e világnak az Ő követei, üres ámítás és félrevezetés volna! Annyi vérrel, könnyel megpecsételt munkájukat csak egy üres tévedésért végezték volna az Evangélium hírnökei! Aki csak egy pillanatra elgondolkozik ezen, mindjárt átlátja a lehetetlenségét. És hálát ad az Istennek azért, hogy mindez csak képtelen feltételezés.

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2022. január 12.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 8-11. versei:
8, Legutolszór pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.
9, Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.
10, De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
11, Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Utolsókból elsők
Odasorolja az apostol magát is a feltámadott Krisztusról bizonyságot tevő apostolok közé, mert neki is “megjelent” a Feltámadott.
A “legkisebbnek” nevezi ugyan magát az apostol a többiek között. Azért is utolsónak számítja magát, mert ő az Urat földi életében még nem ismerte, mint a többiek, csak utóbb találkozott szembe vele a damaszkuszi úton. De nemcsak “idétlen”, utószülött volta miatt alázkodik meg. Hiszen a damaszkuszi látomás éppen akkor érte őt, amikor dühös hadakozását folytatta az Úr ügye ellen. Úgy érzi: neki többet kellett megbocsátania az Úrnak, mint bárki másnak.
De éppen ezen a “méltatlan” szolgáján mutatta meg az Úr legbőségesebben; mi a “kegyelem”. És mély alázatossága ellenére is önérzetesen vallhatja az apostol: ami az apostoli munka terjedelmét és eredményességét illeti, nem áll ő az utolsó sorban, hanem elébe kerül mind a többieknek. Nem magát magasztalja ezzel, hanem a “kegyelmet”, amely által munkálkodott. Magát vádolva és megalázva, Istent dicsőíti a maga életében.
Aki méltatlansága fájó szégyenében így alászáll, azt emeli magasra a kegyelem!

Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2022. január 11.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 15. részének 1-7. versei:
A halottak feltámadásáról
1, Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, amelyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is.
2, A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
3, Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
4, És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
5, És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;
6, Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;
7, Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak; 
Dr. Victor János igemagyarázata:

Megtartó Evangélium
Olvasóinak a halottak feltámadása felől támadt kétségeit akarja eloszlatni az apostol. Abból indul ki evégre, ami nem volt kétséges előttük. És ugyanazon az alapon állva oszlathatom el én is kétségeimet.
Ismernem kell az Evangélium hatalmát. Hittel meg kell ragadnom Istennek abban felém kinyújtott “üdvözítő” kegyelmét. És ha “bevettem”, továbbra is “állanom” kell benne. Mindvégig állhatatosan “meg kell tartanom”, amit megragadtam, hiszen különben “hiába lettem hívővé”.
Szem előtt kell tartanom, hogy ez az Evangélium a feltámadott Krisztusról szól. Szól a Megfeszítettről is, de mindig az Ő feltámadásának fényében. Feltámadása az isteni pecsét halálának engesztelő áldozatán. Amit halálával szerzett, azt az élő Krisztus osztogatja híveinek.
És tudatában kell lennem annak, hogy feltámadásának csodája felől annak első tanúbizonyságai által van bizonyosságom. Ő “megjelent” feltámadása után egyeseknek, és azokat bízta meg: hirdessék világgá, amit láttak. Az ő beszédüket kell hittel elfogadnom. Általuk szól ma is hozzám Isten.
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt  

Napi ige és dicséret (2022. január 10.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 14. részének 34-40. versei:
34, A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.
35, Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.
36, Avagy ti tőletek származott-é az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el?
37, Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy a miket néktek írok, az Úr rendeletei azok.
38, A ki pedig tudatlan, legyen tudatlan.
39, Azért atyámfiai törekedjetek prófétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.
40, Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.
Dr. Victor János igemagyarázata:

Ékes rend
Az asszonyokat különösen a maguk fegyelmezésére inti az apostol a gyülekezeti jó rend kedvéért. Szigorú tilalma az ő korabeli viszonyokból érthető. Akkor általában illetlenség számba ment a nőknek minden nyilvános szereplése. 
“Az Úr rendeleteire” építi fel az apostol a gyülekezeti szép rendről adott utasításait. Jézus Krisztus ugyan nem adott szabályokat és utasításokat: miképpen rendezzék el hívei az ő közösségük és összejöveteleik ügyeit. De azért beleszól Ő ezekbe az ügyekbe is, és irányítani akarja elrendezésüket. Híveinek életében semmi sincsen, amire nézve ne kellene az Ő akaratát tudakozniuk és követniük.
“Ékesen és jó renddel” kell mindennek történnie a keresztyének közös életében – ebben foglal össze minden utasítást az apostol. Ilyen szent közösséghez nem illik semmi, ami közönséges és ami rendetlen. Csak ünnepélyes, emelkedett formában és gondosan elrendezett módon élhetik életüket, akik Isten dicsőségére akarnak élni és munkálkodni. A drágagyöngyhöz méltó foglalat illik!
Áldás, békesség:
Hegedűs Loránt