KONFIRMÁCIÓ – oktatás 7. és 8. osztályosok számára

Kedves Testvérek!

Ebben a tanévben is indul konfirmációs oktatás 7. és 8. osztályos fiataljaink számára, amely Pünkösdkor ünnepélyes vizsga-, és fogadalomtétellel zárul. Szokásunk szerint a konfirmációs órákat az egyházközségi székházépület földszinti imatermében tartjuk minden csütörtökön 16 órától. 

Az oktatás keretében hitünk dogmatikai alaptételei mellett a református hithősök életét és nemzetünk történelmében betöltött szerepüket, valamint építészeti, díszítő-, és zeneművészeti hagyományainkat ismertetjük meg.

Kérjük, értesítsék erről a családi, baráti köreikben élő gyermekeket és azok szüleit.

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

PRESBITERVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS

Kedves Testvérek!

Most vasárnap, október elsején tartjuk egyházközségi tisztújító közgyűlésünket. 

A 10 órakor kezdődő istentisztelet rövid áhítata után történik a presbiter-, és gondnokjelöltek megválasztása. 

Erre az alkalomra szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Kérjük, hogy feltétlenül jöjjenek el. 

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

Pünkösdi ünnepi rend és szeretetvendégség

Kedves Testvérek!

Pünkösdi istentiszteleteink rendje a következő:

május 25. (csütörtök) 18 óra – úrvacsorai előkészítő istentisztelet

május 28. 10 óra – Pünkösdvasárnap – istentisztelet, konfirmáció, úrvacsoraosztás és szeretetvendégség

május 29. 10 óra – Pünkösdhétfő – istentisztelet és úrvacsoraosztás

Kedves Testvérek! A pandémia miatti többéves szünet után az idei évben végre újra lesz konfirmáció egyházközségünkben, melyre így különösen is ünnepi szívvel készülünk gyülekezeti ifjainkkal együtt. 

Kérjük, minél többen vegyünk részt ezen az alkalmon, és aki csak teheti, járuljon hozzá a szeretetvendégség gazdagságához egy kis süteménnyel.

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

Memorandum

A Magyarországi Református Egyház Isten iránti hálaadással emlékezik meg a Károli
Gáspár Református Egyetem 30 esztendővel ezelőtti megalapításáról. A református
felsőoktatás intézményesítése egyháztörténelmi jelentőségű döntés volt, a magyar
reformátusság egyik többévszázados álmát teljesítette be. Közös feladatunk és
felelősségünk, hogy egyházunk tudományos-oktatói tevékenysége, a Károli Gáspár
Református Egyetem a magyar reformátusság lelki-szellemi megújulását és
nemzetünk jövőjét szolgálja. Fejet hajtunk Dr. Hegedűs Loránt püspök teológusi és
egyházkormányzói öröksége előtt, melynek méltó megőrzésével, éltetésével és
ápolásával nemcsak a református püspöknek és tudósnak tartozunk, hanem
egyházunk múltjának, jelenének és jövőjének is. Dr. Hegedűs Loránt állhatatos
elkötelezetettségével győzte meg az akkori kétkedőket, s vitte keresztül az egyetem
ügyét az akkori ellenzőkkel szemben. Hitvalló bátorságának példájára ma legalább
annyira szükségünk van, mint 30 évvel ezelőtt. Ezzel a nyilatkozatunkkal, mely a 10
évvel ezelőtt Isten által magához szólított nagy magyar püspök szellemi örökségét
méltatja, a kiengesztelődést és történelmi igazságtételt kívánjuk szolgálni.

Balatonszárszó, 2023. április 25.

Az MRE Zsinatának ülése.

MRE ZSINAT XV. ciklus 7. ülésszak
2023. 04. 25.
DOK.ZS.5.

Kanonika vizitáció és szeretetvendégség

Kedves Testvérek!

Most csütörtökön, április 13-án 18 órától a II. emeleti tanávstermümkben lesz az egyházlátogatással egybekötött igei alkalmunk és szeretetvendégségünk.

Kérjük, hogy aki tud, egy kis süteménnyel járuljon hozzá a vendéglátás gazdagságához.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Áldás, békesség:

Hegedűs Loránt

Kedves Testvérek!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alábbi igei alkalmainkra.

VIRÁGVASÁRNAP (április 2.) 10 óra – istentisztelet

PASSIÓOLVASÁS (április 6.)  18 óra 

NAGYPÉNTEK (április 7.) 10 óra – istentisztelet úrvacsoraosztással

HÚSVÉTVASÁRNAP (április 9.)10 óra – istentisztelet úrvacsoraosztással

HÚSVÉTHÉTFŐ (április 10.)10 óra – istentisztelet úrvacsoraosztással

Gyászjelentő – dr. Mészáros István

Kedves Testvérek!

Hálás szívvel köszönöm  a gyászoló család nevében a sok vigasztaló levelet, üzenetet, telefonhívást, mellyel együttérzésetekről tettetek bizonyságot és vígasztaltatok minket szomorúságunkban.

Megrendülten küldöm Nektek sógorom (Zsuzsa nővérem férje), Dr.Mészáros István temetéséről szóló gyászjelentőt és pár fotót róla.

Temetése Dunapatajon lesz jövő szombaton, és lesz egy budapesti gyászistentisztelet másnap a Szilágyi Dezső téri templomban is, amelynek évtizedekig presbitere, majd főgondnoka volt.

Aki eljönne Dunapatajra, most szívesen leírom – családi javaslatra – az ottani egyik virágosnak a számát, ahol telefonon keresztül előre is lehet a virágrendelést intézni: Becző Kata virágboltos: +36 30 352 7758

Vígasztal minket Krisztus szava, melyet Lázár feltámasztása előtt mondott: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki énbennem hisz, ha meghal is, él.” (Jn 11: 25)

Áldás, békesség!

Hegedűs Loránt